Write your own article idiot!
error: Content is protected !!

Friday, December 8, 2023

English Course - Ongea na Andika Kiingereza kizuri

 Join Our Groups

TELEGRAM | WHATSAPP


Schemes of Work 2024


English Course - Free


Kenya Resources


ENGLISH COURSE

Kozi ya Miezi Mitatu

Sio Kosa lako

Kutokujua Kiingereza, sio kosa lako

Kwa mazingira ya nchi yetu ni ngumu sana kujua Kiingereza, hasa hasa cha Kuongea, labda kama ulisoma English Medium. Lakini kama ulisoma Swahili Medium basi inabidi ufanye jambo la ziada.


MsomiBora.com 
tunakuletea Kozi ya Kijanja kabisa katika Dunia hii ya Kidijitali na Utandawazi, ambapo English inazidi kutawala kila kona.


Kozi ni ya Wote
Uwe Mwanafunzi, Mwalimu au mtu yoyote yule, unakaribishwa kuboresha Kiingereza chako.

English Course hii hapa
English Kozi yetu ni ya kutazama Video tu.

Ni njia ya kipekee sana

Utaongea Kiingereza vizuri sana


KUTAZAMA VIDEO
Hapa utatazama video maalumu ambazo zimetengenezwa na Walimu Mabingwa wa English. Utamuona Mwalimu kwenye Video akikufundisha kutoka 
Kiswahili kwenda Kiingereza

Video pia zimewekewa Maandishi (Subtitles), kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza, na zimepangwa kwa hatua.


Video zipo kwenye Group
Kwahiyo, utakuwa unafungua tu moja moja na kutazama. Hata kama Simu yako ikipotea au kuharibika, utazikuta hizi video kwenye Group (Telegram)

Video zitakutaka
Mwalimu wa kwenye Video atakutaka utamke maneno kwa sauti, huku ukirudia rudia. Na utaandika kwenye Daftari ili usisahau.
Watu wengi wamefanikiwa sana kupitia njia hii.

Gharama ni Tsh 5,000
Utaungwa kwenye Group lenye video 100, ambapo utatazama video moja moja kila siku, kisha kuifanyia Mazoezi.


Muda
Utakaa kwenye hilo Group kwa Mwaka mzima.


Miezi Mitatu

Hakikisha hizo video unazitazama zote kwa miezi mitatu mfululizo, baada ya hapo utakuwa unazirudia rudia.


Video ni fupi fupi

Video zetu zikizidi sana basi ni dakika 5 tu.

Video zimechangamka, na wala hazichoshi.


Utajifunza:

Haya ni baadhi tu mambo utakayofundishwa:

- Introduction (Kujitambulisha)

- Salaam (Greetings)

- Tenses (Nyakati)

- Parts of Speech (Aina za Maneno)

- Daily Conversions (Mazungumzo ya kila siku)


Wengi wameshajiunga 

Watu zaidi ya 1000 wameshajiunga na hii English Course.

Na wanasoma kila siku kupitia Simu zao.


Hakikisha

Umejiunga na Telegram App.

Kama unahitaji tukuunge kwenye Group letu la English Course.

Basi jiunge kwanza na Telegram

Hii App ni kama tu Whatsapp, ila Telegram ni nzuri zaidi na imekaa kisasa.

Bonyeza hapa kujiunga na Telegram


Wahi mapema, Gharama kupanda

Kwa sasa ni Tsh 5,000 kwa Mwaka.

Miezi kadhaa inayokuja, bei itakuwa ni Tsh. 10,000.

Kwahiyo, wahi mapema.Huduma imesitishwa kwa sasaIMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH COURSE

 

English has become the most commonly spoken language worldwide, and it is the official language of 54 countries. It is also the language of international business, science, technology, and entertainment. As a result, learning English has become increasingly important in today's globalized world. In this article, we will explore the importance of learning English and why it has become a necessity for people from all walks of life.

Learning English can open up a world of opportunities for individuals, both personally and professionally. It allows people to communicate with others from different countries and cultures, which can lead to increased understanding and tolerance. Additionally, many universities and colleges around the world offer courses and programs taught in English, making it a vital language for academic success. From a career perspective, proficiency in English can enhance job prospects, as many companies require employees who can communicate effectively with international clients and colleagues. In short, learning English is no longer just a desirable skill, but a necessary one for success in today's globalized world.

 

A) GLOBAL SIGNIFICANCE OF ENGLISH

 

Lingua Franca in International Communication

English is the most commonly spoken language in the world, with over 1.5 billion people speaking it as either a first or second language. This makes it the most widely used language for international communication. Whether it's in business, politics, or academia, English is the language of choice for people from all over the world to communicate with one another.

As a result, learning English has become essential for anyone who wants to be a part of the global community. It allows individuals to communicate with people from different cultures and backgrounds, and to participate in international events and conferences.

 

Key to Global Business and Trade

English is also the language of global business and trade. Many multinational companies use English as their primary language for communication, and it is often a requirement for employment in these organizations. By learning English, individuals increase their chances of success in the global job market and open up opportunities for international career advancement.

In addition, English is the language of the internet and many online resources are available only in English. This includes research papers, academic articles, and business reports. By being proficient in English, individuals can access a wealth of information and knowledge that is not available in their native language.

In conclusion, the global significance of English cannot be overstated. It is the lingua franca of international communication and the key to success in global business and trade. Learning English is essential for anyone who wants to participate in the global community and take advantage of the opportunities available in the global job market.

 

B) EDUCATIONAL ADVANTAGES

 

Access to Vast Information Resources

One of the significant advantages of learning English is that it opens up a world of information resources. English is the most widely spoken language globally, and most of the information available online is in English. By learning English, students can access a vast range of online resources, including academic journals, research papers, and books, which are available in English. This access to information can help students to broaden their knowledge and understanding of various subjects and topics.

 

Academic Success and Opportunities

English proficiency is essential for academic success and opportunities. In most universities and colleges worldwide, English is the language of instruction. Therefore, students who are proficient in English have a higher chance of academic success and opportunities. They can easily understand lectures, participate in discussions, and write academic papers in English, which is a requirement for most academic programs.

Moreover, English proficiency can open up job opportunities in various fields, including international business, diplomacy, and education. Most multinational companies require employees who are proficient in English, as it is the language of international business. Therefore, learning English can increase students' chances of getting a job and advancing their career.

In conclusion, learning English has numerous educational advantages, including access to vast information resources and academic success and opportunities. Students who are proficient in English have a higher chance of success in their academic and professional lives.

 

C) CAREER ENHANCEMENT

 

Competitive Edge in the Job Market

In today's highly competitive job market, having a strong command of the English language can give job seekers a significant advantage over their peers. Many employers require English proficiency as a prerequisite for employment, particularly in industries such as business, finance, and technology. Fluency in English can also open up opportunities for international travel and work, as well as the ability to communicate with clients and colleagues from diverse backgrounds.

 

Necessity for Multinational Companies

Multinational companies operate in a global economy, and English has become the language of international business. English is the primary language used in international trade, finance, and communication, making it essential for employees of multinational companies to have a high level of proficiency in the language. In addition, many multinational companies have offices and clients around the world, and English is often the common language used to communicate across borders.

Overall, learning English can greatly enhance one's career prospects and provide a competitive edge in the job market. It is a necessity for those seeking employment in multinational companies and is becoming increasingly important in a wide range of industries.

 

Personal Growth and Development

Learning English can have a significant impact on personal growth and development. It not only enhances communication skills but also promotes cognitive development and cultural awareness.

 

Cognitive Benefits of Language Learning

Learning a new language, such as English, can improve cognitive abilities such as memory, problem-solving, and multitasking. Studies have shown that bilingual individuals have better cognitive flexibility and are more creative in their thinking. Learning English can also improve one's ability to concentrate and make decisions.

 

Cultural Awareness and Exchange

English is a global language and learning it can provide opportunities for cultural exchange and understanding. It can help individuals to connect with people from diverse backgrounds and understand their perspectives. Learning English can also open up new career opportunities and enhance one's professional development.

In conclusion, learning English can have a significant impact on personal growth and development. It can improve cognitive abilities and promote cultural awareness and exchange.

 

D) TECHNOLOGICAL RELEVANCE

 

Dominance of English on the Internet

English is the dominant language on the internet, with over 1.5 billion websites in English. This means that knowledge of English is necessary for anyone who wants to access information and participate in online activities. Most of the popular websites, including social media platforms, search engines, and e-commerce sites, are in English. Therefore, learning English is essential for individuals who want to stay connected and informed in today's digital world.

 

Software and Media Predominantly in English

Most of the software and media products, such as operating systems, applications, and video games, are developed in English. This is because English is the language of the technology industry, and it is used as the standard for communication between developers and users. Therefore, individuals who want to use these products need to have a good understanding of English.

Moreover, many of the world's most popular movies, TV shows, and music are produced in English. These products are exported to countries worldwide, and they are often not translated into local languages. This means that individuals who want to enjoy these products need to have a good understanding of English.

In conclusion, the technological relevance of English cannot be overstated. It is the language of the internet, software, and media, and it is essential for anyone who wants to participate in the digital world.

 

E) TRAVEL AND SOCIAL CONNECTIVITY

 

Ease of Communication While Traveling

Knowing English makes traveling easier and more enjoyable. English is the most widely spoken language in the world, and many countries have English as their second language. This means that English speakers can communicate with people in many countries without having to learn a new language for each country they visit.

English is also the language of international travel, so knowing English can help travelers navigate airports, hotels, and tourist attractions. English is the language used for flight announcements, hotel reservations, and tour guides.

 

Building International Relationships

English is the language of international business, so knowing English can help build relationships with people from other countries. English is the language of diplomacy, and many international organizations, such as the United Nations, use English as their official language.

Knowing English can also help people make friends with people from other countries. English is the language of social media, so knowing English can help people connect with people from all over the world on platforms like Facebook, Twitter, and Instagram.

Overall, learning English is essential for anyone who wants to travel and connect with people from other countries.

 


ENGLISH IN GLOBALIZATION


Language is our primary source of communication. It's the method through which we share our ideas and thoughts with others. In order to communicate effectively, one needs a language that is widely understood and is common. Over the years, English has become that sort of language. It is the language most commonly used and understood almost by everyone. So it is easier to communicate in English as it is the best way to express ourselves. In the present age, it has become even more of a medium of almost communication because it is the language of the Internet and the computer.

 

As of 2020 there are 1.27 billion English speakers around the world. This makes it the most spoken language, ahead of Mandarin Chinese (1.12 billion speakers) and Hindi (637 million speakers). More than 50 countries officially list English as an official language. Globalisation is the process by which the world is becoming increasingly interconnected as a result of massively increased trade and cultural exchange. Globalisation has increased the production of goods and services. For both native speakers and English for Speakers of Other Languages (ESOL) speakers, strong communication in English involves four modes: reading, writing, speaking, and listening. Different people have naturally differing aptitudes for these skills.


 

WAYS TO BE BETTER IN ENGLISH

 

1. Practice speaking

Engage in conversations with native English speakers or language exchange partners to improve your fluency and pronunciation. This will help you become more comfortable with the language.

 

2. Read extensively

Read books, newspapers, magazines, and online articles in English to enhance your vocabulary and comprehension skills. Choose a variety of genres and topics to expose yourself to different writing styles.

 

3. Listen to English audio

Watch movies, TV shows, documentaries, or listen to podcasts and music in English. This will help you improve your listening skills and familiarize yourself with different accents and colloquial expressions.

 

4. Write regularly

Practice writing in English by maintaining a journal, writing essays or short stories, or participating in online forums or discussion groups. This will help you improve your grammar, sentence structure, and overall writing skills.

 

5. Take an English course

Enrol in an English language course either online or at a local institution. A structured course can provide guidance on grammar rules, vocabulary building exercises, and opportunities for practice through speaking and writing tasks.

 

6. Use language learning apps

Utilize language learning apps like Duolingo, Babbel, or Memrise that offer interactive exercises for vocabulary building, grammar practice, and listening comprehension.

 

7. Find a language partner

Connect with someone who is fluent in English as a second language learner like yourself or a native speaker who is interested in learning your native language. You can practice speaking together regularly through video calls or meetups.

 

8. Join an English-speaking community

Participate in social activities or clubs where you can interact with native English speakers or other learners who are passionate about improving their English skills.

 

9. Set specific goals

Define specific goals for yourself such as learning a certain number of new words each week or practicing speaking for a certain amount of time daily. Having clear objectives will help you stay motivated and focused on improving your English.

 

10. Embrace mistakes

Don't be afraid of making mistakes while speaking or writing in English; it's part of the learning process! Learn from them and use them as opportunities to improve your skills.

 

Remember that consistency is key when it comes to improving any language skill. Make sure to dedicate regular time each day for practicing English to see significant progress over time.
EmoticonEmoticon